کلیپ سخنان آقای روحانی در در همایش سراسری فرمانداران:

"صندوق رای باید صندوقی پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند و مقوا، پارچه، چسب و دوخته نباشد و صندوقی باشد که من ببینم که رای ام درون صندوق افتاد و دیگری نیز رای خود را ببیند."

 

ظاهرا آقای روحانی فراموش کرده اند از انتخابات میاندوره ای مجلس در سال ۱۳۸۵ صتدوق های رأی پلاستیکی بودند. از انتخابات مجلس هشتم یعنی سال ۱۳۸۶ تمامی صندوق ها پلاستیکی و جدید شدند و دیگر در تمام ادوار بعدی انتخابات، صندوق مقوا، پارچه پیچ و… نداشتیم.
مثل اینکه برادران وزارت کشور به آقای رئیس جمهور نگفته اند صندوق ها سال هاست که دیگر مقوایی نیست. آقای روحانی هم ظاهراً فراموش کرده به صندوقی رای انداخته و رئیس جمهور شده که مقوایی نبوده است.

آقای روحانی! در عین شفافیت صندوق ها بود که دوستان شما در سال ۸۸ رای مردم را تحمل نکردند و با بی شرمی تمام، مردمسالاری را فدای دنیای خود کردند..

سی و پنج سال است که انتخابات در سلامت کامل برگزار می شود، مگر اینکه یا کارگزاران شما دست کج داشته باشند و یا دوستان شما برای انتخابات آتی خوابی دیده باشند. آقای روحانی توجه ندارند که این اظهارات جدای از کنایه به نظام جمهوری اسلامی، کنایه به مشروعیت خودشان نیز هست. آیا در انتخابات سال ۹۲ نیز یک سوم صندوق ها پر بوده اند؟

 

چقدر این اظهارات، شبیه حرف های قبل از انتخابات خرداد ۸۸ است. کلیدواژه هایی نظیر کمیته صیانت از آرا، ناظر خارجی، تقلب و ..

 

 

حجم : ۱۰٫۹ مگابایت

 

 

 

آشفته ام نمود و به روز سیه نشاند / عمرش دراز در حق ما کوتهی نکرد

 


منفیمثبت ( +10 مثبت , 14 رای)

Loading ... Loading ...